CEYLON  SG 353 -  b (VFU)

CEYLON SG 353 - b (VFU)

1932 50c black & scarlet die I VFU
    £45.00Price